Privacyverklaring

           1. Inleiding

 

De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh, Zeedijk 165, 8400 Oostende dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw gegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten.

BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh, Zeedijk 165, 8400 Oostende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Johan Verborgh is binnen de BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Hij is te bereiken via [email protected]

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, optreedt als leverancier of dienstverstrekker en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • BTW-nummer

 • Rijksregisternummer

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde dienstverlening en die noodzakelijk zijn om deze dienstverlening te verstrekken of u of uw raadgevers hieromtrent te informeren.

 • Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde aankopen van goederen en diensten of andere verwerving, waarbij u optreedt als leverancier, dienstverstrekker, enz.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens in onze boekhouding.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

 

De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh voert geen geautomatiseerde verwerkingen uit basis van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh) tussen zit. De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh gebruikt geen dergelijke computerprogramma's of -systemen:

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

 

De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze verplichtingen kunnen inhouden dat de BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw gegevens aan hen overmaakt.

Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

De BVBA Architectuurstudio Johan Verborgh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]